Regulamin
Regulamin sklepu internetowego Pan Lokalny obowiązujący od 30.05.2020 r.

Witamy Państwa w naszym sklepie internetowym Pan Lokalny dostępnym na stronie internetowej www.panlokalny.pl (dalej: Sklep).
 
Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów spożywczych tj. soków i nektarów owocowych w opakowaniach zwrotnych (butelkach zwrotnych) oraz kawy oraz wyrobów ceramicznych, a Kupujący zyskuje możliwość zakupu produktów dostępnych na stronie Sklepu. Szczegółowe dane oferowanych produktów znajdują się w odpowiedniej zakładce/zakładkach Sklepu. W niniejszym Regulaminie znajdziecie Państwo informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach i warunkach dostawy, dostępnych w Sklepie sposobach  płatności,  a także o procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym.

Z troski o Państwa satysfakcję i zadowolenie z jakości naszych usług, niezbędne jest  zapoznanie się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. W celu dokonania zakupu produktu w naszym Sklepie Klient zobowiązany jest do zaakceptowania postanowień Regulaminu, przez co wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Przedmiotowa zgoda stanowi oświadczenie woli Klienta i stwarza prawne zobowiązania między Klientem, a Sprzedawcą.

1. Postanowienia wstępne
Pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1.1. Sprzedawca - Joanna Górna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PAN LOKALNY JOANNA GÓRNA,  z siedzibą w Warszawie przy ul. Perkuna 58/31, 04-180, NIP: 783 154 12 45, REGON: 383803759, prowadząca Sklep;
1.2. Regulamin - niniejszy regulamin, regulujący zasady realizowania sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. Postanowienia Regulaminu oraz każdą jego zmianę zamieszcza się na stronie internetowej www.panlokalny.pl. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego; Regulamin na żądanie Klienta Sprzedawca udostępni mu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści;
1.2. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.4. Klient lub Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ułomna osoba prawna lub osoba prawna dokonująca zakupów w Sklepie, która może lecz nie musi być Konsumentem;
1.5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, I przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
1.6. Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu, dzięki której Kupujący może, lecz nie musi założyć w Sklepie indywidualne konto, dzięki któremu zyskuje dostęp do dodatkowych, niedostępnych dla klientów niezarejestrowanych (nieposiadających takiego konta) funkcjonalności Sklepu takich jak np. pogląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów, brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach.
1.5. Opakowania Zwrotne - butelka, sprzedawana w Sklepie wraz z sokiem lub nektarem owocowym, będąca opakowaniem wielokrotnego użytku, którego cena nie jest wkalkulowana w cenę produktu tj. soku lub nektaru owocowego, a która po opróżnieniu podlega obowiązkowi zwrotu przez Kupującego do Sprzedawcy na zasadach określonych w Regulaminie, przy czym obowiązek zwrotu zabezpieczony jest Kaucją;
1.6. Kaucja za opakowania zwrotne - suma pieniężna złożona Sprzedawcy przez Kupującego przy obrocie Opakowaniem zwrotnym jako gwarancja dotrzymania przez Kupującego zobowiązania do jego zwrotu Sprzedawcy. Kaucja za Opakowania zwrotne pobierana jest w chwili dostawy soku lub nektaru owocowego wraz z opakowaniami Kupującemu i stanowi zabezpieczenie zwrotu opakowań Sprzedawcy i jednocześnie odszkodowanie należne Sprzedawcy od Kupującego w razie niedopełnienia przez Kupującego obowiązku zwrotu Opakowania zwrotnego.
1.6. Skrzynka transportowa – skrzynka transportowa z tworzywa sztucznego, w której Sprzedawca transportuje Klientom zamówienia obejmujące soki  i nektary w Opakowaniach zwrotnych, mieszcząca w sobie 12 Opakowań zwrotnych, która zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w chwili dostawy obejmującej sok lub nektar owocowy, może mu zostać przez Sprzedawcę przekazana w posiadanie, za jednoczesnym obowiązkiem  jej zwrotu  przez Kupującego do Sprzedawcy na zasadach wskazanych w Regulaminie, przy czym obowiązek zwrotu zabezpieczony jest Kaucją za skrzynkę transportową;
1.7. Kaucja za skrzynkę transportową – suma pieniężna złożona Sprzedawcy przez Kupującego w momencie przekazania mu Skrzynki transportowej w posiadanie, jako gwarancja dotrzymania przez Kupującego zobowiązania do jej zwrotu Sprzedawcy. Kaucja za skrzynkę transportową  pobierana jest w chwili dostawy soku lub nektaru owocowego Kupującemu w Opakowaniu zwrotnym i stanowi zabezpieczenie zwrotu Skrzynki transportowej Sprzedawcy i jednocześnie odszkodowanie należne Sprzedawcy od Kupującego w razie niedopełnienia przez Kupującego obowiązku zwrotu Skrzynki transportowej.
 
2. Świadczenie usług drogą elektroniczną
2.1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca sprzedaje towary, a także świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2.2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
2.3. Usługami świadczonymi przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego drogą elektroniczną są: umożliwienie Kupującemu złożenie zamówienia w Sklepie co powoduje zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym; umożliwienie Kupującemu założenie Konta w Sklepie, prowadzenie i utrzymanie przez Sprzedawcę Konta w Sklepie założonego przez Klienta, umożliwienie Kupującemu zamieszczenie opinii o zakupionym w Sklepie produkcie.
2.4. Umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu mają charakter odpłatny i rodzą po stronie Kupującego obowiązek zapłaty zgodnie z zawartą umową. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne. Założenie Konta w Sklepie jak i jego prowadzenie i utrzymanie przez Sprzedawcę również jest nieodpłatne.
2.5. Do świadczenia na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań technicznych: dostęp Klienta do Internetu, dostęp Klienta do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies,  posiadanie przez Klienta aktywnego konta pocztowego e-mail. Komputer lub inne urządzenie Kupującego powinno mieć także zainstalowany standardowy system operacyjny.   
2.6. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest poprzez założenie Konta lub bez jego zakładania, a wówczas Klient może dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji. W każdym przypadku niezbędne jest podanie przez Klienta prawdziwych i pełnych danych.
2.7. Podczas korzystania ze Sklepu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, m.in. poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem dostępnych w Sklepie formularzy m.in. rejestracyjnych.
2.8. Sprzedawca podejmuje środki organizacyjne oraz techniczne w celu zapewnienia Kupującemu bezpieczeństwa oraz ochrony jego danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności mające na celu uniemożliwienie pozyskania oraz zmiany danych osobowych Klienta przez osoby nieuprawione.
2.9. Sprzedawca podejmuje środki organizacyjne oraz techniczne w celu zapewnienia właściwego działania Sklepu. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub przerw w działaniu Sklepu, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym fakcie.
2.10.  Reklamacja na działanie Sklepu powinna zawierać dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, datę wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, a także rodzaj tych nieprawidłowości. Reklamacja powinna być wysłana na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub jego adres e-mail podane poniżej. Reklamacja podlega rozpatrzeniu przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedawca  w tym terminie terminie poinformuje Klienta drogą mailową o rozstrzygnięciu zgłoszonej przez niego reklamacji.
2.11. Adresy Sprzedawcy, na które należy zgłaszać reklamacje to:
- adres korespondencyjny: ul. Perkuna 58/31, 04-180 Warszawa;
- adres e-mail: sklep@panlokalny.pl

3. Zakupy
3.1. Możliwość przyjęcia zamówienia do realizacji jest określana na podstawie deklarowanego przez Klienta miejsca dostawy poprzez podanie kodu pocztowego miejsca dostawy. W przypadku, gdy miejsce dostawy wykracza poza obszar Warszawy lub gmin ościennych, zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zatem nie dojdzie do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży.
3.2. Z oferty Sklepu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
3.2. W celu korzystania z oferty Sklepu Kupujący może złożyć zamówienie poprzez Konto lub jako klient niezarejestrowany. Klient może usunąć Konto w dowolnym momencie. W przypadku usunięcia Konta wszystkie dane Klienta zostaną usunięte, za wyjątkiem tych które niezbędne są do obsługi przez Sprzedawcę procesu reklamacji oraz obsługi ewentualnych roszczeń. W takim przypadku dane te będą przez Sprzedawcę przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.
3.3. Sprzedawca informuje, że nie jest producentem produktów oferowanych w Sklepie, a zamieszczone na stronach Sklepu informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, rodzaj opakowania, data ważności itp. pochodzą od producentów produktów. Sprzedawca dokłada jednak starań, by informacje te były prawdziwe i kompletne i nie wprowadzały Klienta w błąd. Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu produktów przez producenta przed ich użyciem. Data ważności produktów zakupionych w Sklepie i dostarczonych do Klienta może odbiegać od tej wyświetlanej w opisie produktu widocznym w Sklepie, co wynikać może m.in. z aktualnej dostępności danego produktu w magazynie.
3.4. Sprzedawca informuje, że każdorazowo na całkowita cenę zamówienia złożonego przez Klienta składają się wskazane szczegółowo i dostępne w Sklepie: cena produktu/ów, koszt opakowania/opakowań oraz koszty dostawy.
3.5.  Sprzedawca informuje,że w przypadku soków i nektarów owocowych cena Opakowania zwrotnego nie jest wliczona w cenę produktów. Składając zamówienie na sok lub nektar owocowy, Klient akceptuje zarówno cenę za produkt, jak i koszt Opakowania zwrotnego, którego poniesienie przez Kupującego jest w takim przypadku obligatoryjne. Koszt Opakowania Zwrotnego każdorazowo podany jest na stronie Sklepu.
3.6. W przypadku zamówienia obejmującego sok lub nektar owocowy, Klient ma możliwość zdecydowania w momencie dostawy, o przekazaniu mu  wraz z zamówieniem Skrzynki transportowej w posiadanie, jednocześnie zobowiązując się do jej zwrotu na zasadach określonych w Regulaminie. Decydując się na skorzystanie z tej opcji, Klient ma obowiązek uiścić Sprzedawcy Kaucję za skrzynkę transportową w wysokości 7 złotych, przy czym Kaucja skrzynkę transportową uiszczana jest poprzez płatność w gotówce lub kartą. Wysokość Kaucji za skrzynkę transportową nie jest wliczona w koszty zamówienia, koszty opakowań ani koszty dostawy.
3.7. Sprzedawca rozważa możliwość wprowadzenia programu lojalnościowego dla Klientów. Zasady programu, w tym zasady uczestnictwa w nim regulować będzie odrębny regulamin. Wprowadzenie programu lojalnościowego stanowi uprawnienie, a nie obowiązek Sprzedawcy i ma charakter wyłącznie uznaniowy.
3.6. Przez zamówienie rozumiana jest akceptacja przez Klienta oferty Sklepu przy wykorzystaniu mechanizmów Sklepu, poprzedzona akceptacją wyboru produktu/ów, sposobu dostawy, kosztów produktu/ów, kosztów dostawy, wyborem formy płatności, a w przypadku zakupu soków lub nektarów owocowych także obowiązku uiszczenia Kaucji za Opakowania Zwrotne w chwili dostawy zamówienia.
3.7. Klient składa zamówienie poprzez wybranie z dostępnej w danym momencie oferty Sklepu produktu oferowanego do sprzedaży. Klient dodaje produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku "Do koszyka".
3.8. Warunkiem złożenia zamówienia jest uprzednia akceptacja Regulaminu poprzedzona zapoznaniem się z jego treścią przez Kupującego, co Klient potwierdza stosownym oświadczeniem.
3.9. Złożenie zamówienia uważa się za moment zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
3.10. Po złożeniu zamówienia Kupujący zostanie przekierowany do zakładki płatności, zgodnie z wybraną przez siebie metodą płatności. O dostępnych w Sklepie metodach płatności Sprzedawca informuje m.in. na etapie składania zamówienia, a także w niniejszym Regulaminie.
3.11. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie Sprzedawcy. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na podany przez siebie adres e-mail numer potwierdzenia złożonego zamówienia.
3.12. Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. Podobnie, każdorazowo w procesie składania zamówienia określony jest koszt opakowania.  Złożenie zamówienia na sok lub nektar owocowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na uiszczenie Kaucji za Opakowania zwrotne. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
3.13. W momencie dostawy do Klienta zamówienia  obejmującego sok lub nektar owocowy, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia Sprzedawcy Kaucji za Opakowania zwrotne.  Kaucja uiszczana jest poprzez płatność na rzecz Sprzedawcy kartą lub gotówką. Kaucja ulega zwrotowi na zasadach wskazanych w Regulaminie.
3.14. Przyjęcie zamówienia do realizacji każdorazowo potwierdzane jest poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Klienta lub podczas dokonania zakupu bez rejestracji. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, adres dostawy, wysokość Kaucji za opakowania zwrotne, wartość zamówienia.

4. Zwrot Kaucji za opakowanie zwrotne oraz Kaucji za skrzynkę transportową
4.1. Zwrot Kaucji za opakowanie zwrotne lub Kaucji za skrzynkę transportową następuje wyłącznie w gotówce z chwilą jej rozliczenia, niezależnie od sposobu płatności w jaki została uiszczona.
4.2. Za chwilę rozliczenia Kaucji za opakowanie zwrotne lub Kaucji za skrzynkę transportową rozumie się  moment zwrotu nieuszkodzonego Opakowania zwrotnego lub Skrzynki transportowej Sprzedawcy.
4.3. Jeżeli Klient rezygnuje z dalszych zakupów w Sklepie, ma obowiązek zwrotu nieuszkodzonego Opakowania zwrotnego/Opakowań zwrotnych, lub Skrzynki transportowej/Skrzynek transportowych pod rygorem utraty Kaucji za opakowanie zwrotne lub Kaucji za skrzynkę transportową.
4.4. W każdym przypadku, Klient ma obowiązek dokonania zwrotu nieuszkodzonego Opakowania zwrotnego/Opakowań zwrotnych lub Skrzynki transportowej/Skrzynek transportowych nie później niż do ostatniego dnia kalendarzowego roku, w którym zostało mu one dostarczone przez Sprzedawcę, pod rygorem utraty uiszczonej Kaucji za opakowanie zwrotne lub Kaucji za skrzynkę transportową.
4.5. Terminowy zwrot Opakowania zwrotnego/Opakowań zwrotnych lub Skrzynki transportowej/Skrzynek transportowych może nastąpić bez ponoszenia przez Kupującego dodatkowych kosztów dojazdu Sprzedawcy do Kupującego, w chwili dostawy kolejnego zamówienia złożonego w Sklepie przez Kupującego i pod warunkiem jego złożenia przez Kupującego. W przypadku zwrotu Opakowania zwrotnego/Opakowań zwrotnych lub Skrzynki transportowej/Skrzynek transportowych w innym terminie, Kupujący powinien uprzednio zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo o takim zamiarze, ustalając termin zwrotu ze Sprzedawcą, przy czym koszty dojazdu Sprzedawcy do Kupującego ponosi w tym przypadku Kupujący. Koszt dojazdu Sprzedawcy do Kupującego wskazany jest na stronie Sklepu.
4.6. Jeżeli Klient, z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.4. Regulaminu, złoży kolejne zamówienie w Sklepie obejmujące sok lub nektar owocowy, mimo terminowego zwrotu nieuszkodzonego Opakowania zwrotnego/Opakowań zwrotnych lub Skrzynki transportowej/Skrzynek transportowych, za jego zgodą uiszczona przez niego Kaucja za opakowanie zwrotne/Opakowania zwrotne lub Skrzynkę transportową/Skrzynki transportowe, nie zostanie mu przez Sprzedawcę zwrócona, gdyż zaliczona zostanie na poczet Kaucji za opakowanie zwrotne z nowego zamówienia w stosunku 1:1.
4.7. Za nieuszkodzone Opakowanie zwrotne uważa się takie, którego struktura szkła jest nienaruszona (pęknięcia, wyszczerbienia, trwałe pomalowanie farbami etc.), oraz że nie zostały do nich wlane żadne substancje i/lub wrzucone ciała stałe itp.
4.8. Za nieuszkodzone Skrzynki transportowe uważa się takie, których struktura tworzywa nie jest popękana, wyszczerbiona, pomalowana farbami, oklejona naklejkami itp.
4.9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Opakowania zwrotnego lub Skrzynki transportowej, Kaucja za opakowanie zwrotne lub Kaucja za skrzynkę transportową uiszczona przez Kupującego za zniszczone Opakowanie zwrotne/ Skrzynkę transportową,  przepadnie na rzecz Sprzedawcy, a uszkodzone Opakowanie zwrotne lub Skrzynka transportowa staną się własnością Kupującego.

5. Prawo odstąpienia od umowy
5.1. Sprzedawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy tj.: Joanna Górna, Pan Lokalny Joanna Górna, ul. Perkuna 58/31, 04-180 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia wydania Kupującemu towaru.
5.2. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w następujących wypadkach: towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone; towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi produkty w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego. Termin ten zostanie przez Klienta będącego Konsumentem zachowany, gdy odesłanie produktu nastąpi przed jego upływem. W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności.
5.4. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

6. Termin i sposób realizacji dostawy
6.1. Termin realizacji dostawy  uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego przez Klienta miejsca dostawy.
6.2. Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia i nie powinny przekroczyć 48h, chyba, że co innego wynika z dostępnego w Sklepie chwili składania zamówienia opisu. Powyższe terminy nie dotyczą zamówień obejmujących ceramikę - w tym przypadku termin realizacji zamówienia wynosi około 21 dni.
6.3. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach wskazanych w opisie Sklepu.
6.4. Dostawa nie jest realizowana w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
6.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.
6.6. W chwili dostawy zamówienia obejmującego sok lub nektar owocowy Klient ma obowiązek uiszczenia Kaucji za Opakowania zwrotne.
6.7. W chwili dostawy zamówienia obejmującego sok lub nektar owocowy Klient ma możliwość wzięcia w posiadanie Skrzynki transportowej, a w takim przypadku uiszczenia Kaucji za skrzynkę transportową w chwili dostawy zamówienia, przy jednoczesnym obowiązku jej zwrotu Sprzedawcy.
6.8. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu dostawy w wybranym terminie dostawy, Sprzedawca dostarczy zamówienie w innym, ustalonym z Klientem telefonicznie terminie, obarczając Klienta ceną dostawy jak dla zamówień o wartości poniżej 120 zł brutto, czyli 15 zł brutto.

7. Odmowa realizacji zamówienia przez Sprzedawcę
Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
- istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta lub prawdziwości podanych przez niego danych;
- Klient nie przestrzega postanowień Regulaminu;
- produkt objęty zamówieniem nie jest dostępny w magazynie;
- miejsce dostawy wskazane przez Klienta wykracza poza obszar Warszawy lub gmin ościennych przez co nie może być zrealizowane.

8. Dostępne sposoby płatności
8.1. Klient Sklepu dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
- płatność kartą za pobraniem w chwili dostawy (Sprzedawca w chwili dostawy wyposażony jest w terminal mobilny umożliwiające dokonanie płatności),
- płatność przelewem online
- BLIK - przelew na telefon.
8.2. Uiszczenie Kaucji  za opakowanie zwrotne, jak i Kaucji za skrzynkę transportową możliwe jest w następujący sposób:
- płatność kartą w chwili dostawy (Sprzedawca w chwili dostawy wyposażony jest w terminal mobilny umożliwiający dokonanie płatności),
- płatność gotówką w chwili dostawy
8.3. Składając zamówienie Klient żąda wystawienia faktury VAT dokumentującej dokonany przez niego zakup. Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia dostarczana jest do Klienta wraz z dostawą. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przesyłania faktury VAT dotyczącej zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie składania zamówienia.

9. Reklamacje i zwroty
9.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
9.2. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedanego towaru (rękojmia za wady).
9.3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności dostawy ze złożonym przez Kupującego zamówieniem, ma on obowiązek poinformowania Sprzedawcy o stwierdzonej przez siebie niezgodności zamówienia i odmowy odbioru produktów przez niego niezamówionych.
9.4. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.
9.5. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego / butelkowanego. W celu dokonania reklamacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.
9.6. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, ma obowiązek poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
9.7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną (list polecony), jak również pocztą elektroniczną.
9.8. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Pisemna informacja o wyniku reklamacji zostanie wysłana Klientowi na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę we wskazanym wyżej terminie jest jednoznaczny z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji.
9.9. W przypadku uwzględnienia reklamacji należność za odesłany lub reklamowany towar nastąpi w ciągu 7 dni licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, na konto wskazane przez Klienta.
9.10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta.
9.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany etykiet produktowych soków lub nektarów owocowych. Ewentualna różnica pomiędzy etykietą prezentowaną w Sklepie, a etykietą na dostarczonym Klientowi produkcie, nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.

10. Rozstrzyganie sporów
10.1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego, którego szczegóły ustalone zostaną przez strony ewentualnego konfliktu.
10.2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma on możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
10.3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie www:  http://polubowne.uokik.gov.pl.
10.4. Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11  Postanowienia końcowe
11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
11.2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. W przypadku sporów z Konsumentami właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.
11.3. Klient korzystający z usług Sklepu ma zakaz podawania nieprawdziwych danych.
11.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.panlokalny.pl.
11.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o czym każdorazowo będzie informował na stronie Sklepu poprzez publikację zmiany. W przypadku zmian w Regulaminie, wejdą one w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmiany na stronie Sklepu.
11.6. W sprawach nieuregulowanych w  treści Regulaminu zastosowanie ma właściwe prawo polskie, w tym m.in. ustawy Kodeks cywilny.

12. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Sprzedawca. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami. Szczegółowe informacje o zasadach i celach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnieniach z tym związanych znajdziecie Państwo TUTAJ.
 
Tarcza Antyinflacyjna
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl